درى | پښټو | English |

ټول افغانستان | سپورټ او تفریح | کورني څاروي | Leelam

سپي , 48
مرغۍ , 31
نور , 17
30 غويی 15:54 سپي , کابل

پغمان

500 ډالر

30 غويی 15:54 سپي , کابل

Afghanistan

800 ډالر

30 غويی 15:54 سپي , کابل

سرک شتل

15000 افغانۍ

30 غويی 15:02 سپي , کابل

DOG

1 ډالر

15 غويی 19:50 نور , کابل

budgie birds

10000 افغانۍ

15 غويی 19:50 نور , بلخ‎

Parrot kakadu from Australia

164000 افغانۍ

15 غويی 19:50 نور , کابل

Sunkinor perrots

50000 افغانۍ

15 غويی 19:42 نور , کابل

Eagle for sale

1000 ډالر

15 غويی 19:42 نور , کابل

falcon for sale

3000 ډالر

15 غويی 19:30 مرغۍ , کابل

Machines for chicken

165 ډالر

15 غويی 19:30 مرغۍ , کابل

Need a farm

1 ډالر

15 غويی 19:30 مرغۍ , کابل

falcon for sale

500 ډالر

15 غويی 19:30 سپي , کابل

Chow Chow dog

100 ډالر

15 غويی 19:22 سپي , کابل

Russian Dog

500 ډالر

15 غويی 19:22 سپي , کابل

German Shepherd

1000 ډالر

15 غويی 19:22 سپي , کابل

German dog

250 ډالر

11 غويی 19:07 سپي , کابل

DOG

400 افغانۍ

سر ته