درى | پښټو | English |

ټول افغانستان | نور

10 چنګاښ 10:51
لنک:
پلورنځی ,

کرمچ

800 افغانۍ


تیره ورځ 22:45 ,

عسل معجزه

تیره ورځ 03:17 ,

Roshan gold numbers

1200 افغانۍ

15 چنګاښ 11:32 پلورنځی ,

کرمج Air MaxThea

600 افغانۍ

15 چنګاښ 10:04 ,

website for sale

5000 ډالر

15 چنګاښ 09:32 ,

website for sale

1000 ډالر

10 چنګاښ 11:51 پلورنځی ,

کرمچ

800 افغانۍ

10 چنګاښ 10:51 پلورنځی ,

کرمچ

800 افغانۍ

07 چنګاښ 14:20 ,

peeling machine

1500 ډالر

07 چنګاښ 10:28 ,

Filling Machines

12000 ډالر

05 چنګاښ 20:15 ,

cutting machine

500 ډالر

05 چنګاښ 20:07 ,

Mixer machine

1800 ډالر

05 چنګاښ 19:55 ,

chopping machine

5000 ډالر

05 چنګاښ 19:27 ,

Oven

700 ډالر

05 چنګاښ 19:15 ,

washing machine

20000 ډالر

05 چنګاښ 18:34 ,

Overwrappers

10000 ډالر

سر ته