درى | پښټو | English |
27 غبرګولی 15:55 نور , کابل

Kabul af

700 ډالر

31 غويی 16:32 نور , کابل

Suzuki 2001

3800 ډالر

30 غويی 15:54 نور , کابل

مشهد

700 ډالر

30 غويی 15:54 نور , کابل

افغانستان

400 افغانۍ

30 غويی 15:54 نور , کابل

ده افغانان

500 افغانۍ

30 غويی 15:54 نور , کابل

Best shoes

1 افغانۍ

30 غويی 15:54 نور , کابل

کابل دارلمان

35000 افغانۍ

30 غويی 15:54 نور , کابل

تایمنی

30000 افغانۍ

30 غويی 15:54 نور , کابل

Ahmad shah baba Mina kabul

15000 افغانۍ

سر ته