درى | پښټو | English |
29 غبرګولی 07:44 کورونه , بلخ‎

Honey

78000 ډالر

31 غويی 18:38 کورونه , کابل

خانه فروشی

75000 ډالر

28 غويی 05:15 کوټې , کابل

دوکان کرائی

11000 افغانۍ / میاشتنی

26 غويی 15:51 فارمونه او ځمکې , کابل

Afshaar

18500 ډالر

26 غويی 15:23 اپارتمانونه , کابل

Charahi Qambar

1500000 ډالر

26 غويی 15:11 اپارتمانونه , کابل

پروان دو

8000 افغانۍ / میاشتنی

سر ته