درى | پښټو | English |

ټول افغانستان | کور او کورنۍ | د کور شیان | Leelam

26 غويی 18:03 نور , کابل

دارالمان سرک گل باغ

10000 افغانۍ

26 غويی 17:43 نور , کابل

دشت برچی

5000 افغانۍ

26 غويی 17:35 نور , کابل

دارالمان سرک گل باغ

10000 افغانۍ

26 غويی 17:35 نور , کابل

شهرک امید سبز

180000 افغانۍ

26 غويی 17:35 نور , کابل

کابل فغانستان

140 ډالر

26 غويی 17:35 نور , کابل

كارته نو

6000 افغانۍ

26 غويی 17:35 نور , کابل

دهبوری

9000 افغانۍ

26 غويی 17:35 نور , کابل

دهبوری

7000 افغانۍ

سر ته