درى | پښټو | English |
30 غويی 15:54 نور , کابل

Best shoes

1 افغانۍ

09 غويی 20:06 موټرونه , کابل

Kabul

1 افغانۍ

09 غويی 19:34 موټرونه , کابل

kabul

1 افغانۍ

09 غويی 19:26 موټرونه , کابل

kabul

1 افغانۍ

سر ته