درى | پښټو | English |

ټول افغانستان | Leelam


19 تله 02:14 موټرونه , هرات

Nissan March / Micra

70000 افغانۍ

19 تله 00:06 موټرونه , هرات

toyota land cruiser

2300 ډالر

12 تله 05:59 نور , بلخ‎

کلن فروشی لول 5

450 افغانۍ

10 تله 00:35 موټرونه , کابل

فروش عاجل

6200 ډالر

سر ته