درى | پښټو | English |

پوهنتون کابل

برای فروش توسط: Ahmad 23 ثور 14:23 حذف، ویرایش یا تجدید اعلان شما
قیمت:

700 دالر

موقعیت: کابل
تجهیزات : بقیه
لمر سیکلت
۲۰۱۸
همراه پلیت جدید
نارنجی
۳۰۰۰ کیلومتر استفاده
اتومات
کمصرف و بیصدا
۰۷۹۴۷۲۹۴۵۹
هیچ اعلان بازدید شده وجود ندارد
در بالا