Choose “For rent” if you are looking for both a dwelling and roommate. Choose “Wanted to rent” if you have a dwelling and wish to find a roommate.
جنسیت
مرد
زن
جنسیت هم اتاقی
مهم نیست
مرد
زن

هم اتاقی برای اتاق کرایی | سراسر افغانستان


هم اتاقی مورد نظر خود را از لیلام.اف بدست بیاورید. شما می توانید برای شریک نمودن اتاق خود و صرفه جویی در پول کرایه اتاق، اتاق خود را با یک هم اتاقی شریک نموده و در پرداخت پول اتاق صرفه جویی نماید. هم اتاقی مورد پسند خود را از میان صدها اعلان هم اتاقی دریافت نموده و برای هم نشینی و زندگی در یک اتاق انتخاب نماید. هم اتاقی را برای زندگی دانشجویی انتخاب نماید و در جریان دانشجویی و درس ها با همکاری یک هم اتاقی درس را پیش ببرید.06 ثور 16:30 ,

خریدارم

13000 دالر /

06 ثور 16:30 ,

خریدارم

13000 افغانی /


هم اتاقی را برای اتاق خود از لیلام.اف دریافت نماید


هم اتاقی خود را از میان صدها اعلان هم اتاقی در لیلام.اف مشاهده نموده و هم اتاقی بهتر را برای تقسیم کرایه و صرفه جویی در مصارفات با خود انتخاب نماید. شما می توانید در جریان درس های دانشجویی برای تعقیب بهتر درس ها و یا هم برای پرداخت نصف پول برای خود یک هم اتاقی انتخاب نماید و این کار را با لیلام.اف به سهولت می توانید انجام دهید. لیلام.اف با داشتم صدها اعلان از هم اتاقی، این فرصت را برای شما می دهد تا در جراین درس های کانکور برای آماده شدن به امتحان کانکور برای خود یک یا چند هم اتاقی درس خوان و بهتر انتخاب نماید و هم چنان شما می توانید برای گذراندن یک یا چندین شب در یکی از اتاق ها، هم اتاقی شده و شبی را با خاطر راحت بگذرانید. هم اتاقی خود را از شهر های بزرگ افغانستان برای خود انتخاب نموده و در صرفه جوی از خرچ پول خود مفاد ببرید و از دق آوردن هم نجات پیدا کنید.


در بالا