درى | پښټو | English |

تمام افغانستان | بقیه

07 سرطان 10:28
لینک:
,

Filling Machines

12000 دالر

10 سرطان 10:51
لینک:
فروشگاه ,

کرمچ

800 افغانی


10 سرطان 22:45 ,

عسل معجزه

10 سرطان 11:51 فروشگاه ,

کرمچ

800 افغانی

10 سرطان 10:51 فروشگاه ,

کرمچ

800 افغانی

10 سرطان 03:17 ,

Roshan gold numbers

1200 افغانی

07 سرطان 14:20
لینک:
,

peeling machine

1500 دالر

07 سرطان 10:28
لینک:
,

Filling Machines

12000 دالر

05 سرطان 20:15
لینک:
,

cutting machine

500 دالر

05 سرطان 20:07
لینک:
,

Mixer machine

1800 دالر

05 سرطان 19:55
لینک:
,

chopping machine

5000 دالر

05 سرطان 19:27
لینک:
,

Oven

700 دالر

05 سرطان 19:15
لینک:
,

washing machine

20000 دالر

05 سرطان 18:34 ,

Overwrappers

10000 دالر

15 ثور 21:07 ,

فرش برقی

12500 افغانی

در بالا