محل کسب و کار جدید و استفاده شده | سراسر افغانستان


محل کسب و کار جدید و استفاده شده را از طریق لیلام.اف خرید و فروش کنید. محل کسب و کار مثل دکان خوراکه فروشی، دکان مواد ساختمانی، فروشگاه لباس، فروشگاه الکترونیک، فروشگاه موبایل، دفتر، گدام ها، کارخانهٔ تولیدی، ترمیم گاه موتر، ترمیم گاه موترسایکل، سرای، رستورانت، هوتل، مارکیت و دیگر محل های کسب و کار را از طریق لیلام.اف خرید و فروش کنید. محل کسب و کار را در مکان های تجارتی مثل شهر نو، کوتهٔ سنگی، کارتهٔ چهار، کارتهٔ سه، مندوی، ده افغانان، لیسه مریم و دیگر مکان های تجارتی را در ولایت بلخ، هرات، جلال آباد، قندهار، غزنی، بدخشان، خوست، فاریاب و دیگر ولایت افغانستان بدست آورده و خرید و فروش کنید.11 عقرب 17:42 ,

48500

48500 افغانی

11 عقرب 17:42 ,

48500

48500 افغانی

14 ثور 06:41 ,

غزنی

15500 افغانی


محل کسب و کار و مکان های تجارتی جدید و استفاده شده را از طریق لیلام.اف خرید و فروش کنید.


خرید محل کسب و کار یا مکان تجارتی از لیلام.اف


مکان تجارتی را می خواهید؟ دنبال تبدیل کردن مکان تجارتی خود هستید؟ لیلام.اف محل کسب و کار یا مکان های تجارتی را در ولایات مختلف مثل کابل، هرات، بلخ، جلال آباد، قندهار، غزنی، بدخشان، خوست و فاریاب برای شما به اعلان گذاشته و شما می توانید دکان خوراکه فروشی، دکان مواد ساختمانی، فروشگاه لباس، فروشگاه الکترونیک، فروشگاه موبایل، دفتر، گدام ها، کارخانهٔ تولیدی، ترمیم گاه موتر، ترمیم گاه موترسایکل، سرای، رستورانت، هوتل، مارکیت و دیگر محل های کسب و کار یا مکان تجارتی را از طریق لیلام.اف خریداری کرده و استفاده کنید. محل کسب و کار یا مکان تجارتی را در کابل در نقاط تجارتی چون شهر نو، کوتهٔ سنگی، کارتهٔ چهار، کارتهٔ سه، مندوی، ده افغانان و لیسه مریم دریافت کرده و خریداری کنید.


فروش محل کسب و کار یا مکان تجارتی از لیلام.اف


مکان تجارتی برای فروش یا کرایه دارید؟ محل های کسب و کار را برای تغیر کار و یا ایجاد کار جدید جستجو می کنید؟ پس وارد وب سایت لیلام.اف شده و از محل کسب و کار یا مکان تجارتی خود عکس و مشخصات را به نشر سپرده و و مکان تجارتی خود را مثل دکان خوراکه فروشی، دکان مواد ساختمانی، فروشگاه لباس، فروشگاه الکترونیک، فروشگاه موبایل، دفتر، گدام ها، کارخانهٔ تولیدی، ترمیم گاه موتر، ترمیم گاه موترسایکل، سرای، رستورانت، هوتل و مارکیت را به فروش رسانده و مفاد بدست آورده می توانید.

در بالا