مکان های تجارتی، گدام و کارخانه جات صنعتی و تولیدی جدید و استفاده شده | سراسر افغانستان


مکان های تجارتی، گدام، کارخانه جات صنعتی و دیگر محل کسب و کار را از طریق لیلام.اف خرید و فروش کرده و یا به کرایه بدهید. مکان های تجارتی، بلند منزل، مارکیت های تجارتی، گدام های مواد غذایی، گدام مواد تعمیراتی، گدام مواد الکترونیکی، گدام ادویه، گدام لباس و دیگر مکان های گدام را برای کار و بار خود از طریق لیلام.اف خرید و فروش کنید. هم چنان می توانید دکان، فروشگاه، غرفه، کارخانه جات صنعتی، کارخانه جات تولیدی و کارخانه جات پروسس مواد غذایی را از طریق لیلام.اف خرید و فروش کرده و یا به کرایه داده و مفاد بدست آورید.11 عقرب 17:42 ,

48500

48500 افغانی

11 عقرب 17:42 ,

48500

48500 افغانی

03 عقرب 23:30 ,

عسل کوهی

1000 افغانی


خرید و فروش مکان های تجارتی، گدام و کارخانه جات صنعتی و تولیدی را بصورت جدید و استفاده شده از طریق لیلام.اف خرید و فروش کنید.


خرید مکان های تجارتی، گدام و کارخانه جات صنعتی و تولیدی از لیلام.اف


مکان های بزرگتر تجارتی را جستجو می کنید؟ کارخانه جات تولید و پروسس مواد غذایی را برای کار و بار و خود می خواستید؟ پس هر چه زودتر وارد وب سایت لیلام.اف شده و از میان هزاران اعلان موجود از مکان های تجارتی، گدام و کارخانه جات صنعتی و تولیدی، مکان های تجارتی مورد نیاز و علاقه خود را خریداری کرده و در تجارت خود استفاده کنید. مکان های تجارتی، بلند منزل، مارکیت های تجارتی، گدام های مواد غذایی، گدام مواد تعمیراتی، گدام مواد الکترونیکی، گدام ادویه، گدام لباس و دیگر مکان های گدام را برای کار و بار خود از طریق لیلام.اف خریداری کنید. هم چنان می توانید دکان، فروشگاه، غرفه، کارخانه جات صنعتی، کارخانه جات تولیدی و کارخانه جات پروسس مواد غذایی را از طریق لیلام.اف خریداری می توانید.


فروش مکان های تجارتی، گدام و کارخانه جات صنعتی و تولیدی از لیلام.اف


به دنبال فروش گدام دکان خود هستید؟ فروشگاه و غرفه خود را به فروش گذاشته اید؟ پس جای درست را انتخاب کرده اید، لیلام.اف با داشتن هزاران اعلان از مکان های تجارتی، گدام و کارخانه جات صنعتی و تولیدی این فرصت را برای شما داده تا در میان این هزاران اعلان، اعلان از مکان تجارتی، گدام و کارخانهٔ تولیدی و پروسس خود را با انتشار عکس و مشخصات گذاشته و مکان تجارتی خود را به فروش برسانید. مکان های تجارتی، بلند منزل، مارکیت های تجارتی، گدام های مواد غذایی، گدام مواد تعمیراتی، گدام مواد الکترونیکی، گدام ادویه، گدام لباس و دیگر مکان های تجارتی و گدان خود را از طریق لیلام.اف به فروش رسانده و مفاد بدست آورید.در بالا