خرید و فروش سامان آلات ساختمانی و مواد ساختمانی | سراسر افغانستان


انواع و اقسام سامان آلات ساختمانی و مواد ساختمانی را از لیلام.اف خرید و فروش کنید. شما می توانید وسایل ساختمانی مثل دروازه زرهی، دروازه آهنی، دیوار های استنادی، حوض آب بازی، اتاق محافظتی را از لیلام.اف خریدو فروش نماید و یا سامان آلات ساختمانی مثل کتاره، زینه آهنی، ماشین برش کاشی، ماشین قطع سیخ، ماشین برش کاشی و دیگر وسایل و سامان آلات ساختمانی را از لیلام.اف خرید و فروش کنید. هم چنان شما می توانید از میان هزاران اعلان موجود از سامان آلات ساختمانی و مواد ساختمانی مثل سیخ گول، سمنت، انواع خشت، انواع کاشی، انواع وسایل حمام و دیگر لوازم را خرید و فروش کنید. و یا سامان آلات و مواد ساختمانی مورد نظر خود را از طریق لیلام.اف به فروش برسانید.28 ثور 13:30 ,

کابل برچی

150000 دالر

28 ثور 13:22 ,

foam concrete

300000 افغانی


سامان آلات ساختمانی و مواد ساختمانی را از لیلام.اف خرید و فروش نموده و برای منزل خود استفاده کنید.


خرید سامان آلات ساختمانی و مواد ساختمانی از لیلام.اف


آیا به دنبال سامان آلات ساختمانی و مواد ساختمانی هستید؟ آیا سامان آلات ساختمانی را برای ساخت و ساز تعمیر خود نیاز دارید؟ پس وارد وب سایت لیلام.اف شده و از میان هزاران اعلان موجود از سامان آلات ساختمانی و مواد ساختمانی، وسایل ساختمانی و مواد ساختمانی مورد نظر خود را انتخاب نموده و خریداری کنید. شما می توانید سامان آلات ساختمانی مثل بیل، کراچی، کلنگ، ماشین برش کاشی، سامان آلات نلدوانی، زینه آهنی و دیگر سامان آلات ساختمانی را خریداری کنید. مواد ساختمانی مثل سمنت، گچ، خشت هوختیف، سیخ گول و دیگر مواد ساختمانی را برای ساخت و ساز تعمیر خود از لیلام.اف خریداری کنید.


فروش سامان آلات ساختمانی و مواد ساختمانی از لیلام.اف


آیا وسایل ساختمانی دارید که گدام شده است؟ آیا مواد ساختمانی خود را می خواهد زودتر به فروش برسانید؟ پس هر چه عاجل داخل وب سایت لیلام.اف شده و از مواد ساختمانی و سامان آلات ساختمانی خود عکس و مشخصات را با ایجاد اعلان جدید ثبت نموده و مواد ساختمانی و سامان آلات ساختمانی خود را به فروش برسانید. شما می توانید مواد ساختمانی مثل سمنت، گچ، خشت هوختیف، کاشی، سرامیک، موزیک، وسایل حمام و دیگر مواد ساختمانی خود را از طریق لیلام.اف به فروش برسانید. و هم چنان سامان آلات ساختمانی مثل بیل، کلنگ، زینه آهنی، زینه المونیمی، سیخ گول، آهن گادر و دیگر سامان آلات ساختمانی را از طریق لیلام.اف به فروش برسانید.


در بالا