درى | پښټو | English |

تمام افغانستان | سپورت و سرگرمی | لباس و بوت | Leelam

خانم , 5
مرد , 2
16 ثور 16:03 خانم , کابل

Afghani dress

15000 افغانی

16 ثور 15:51 خانم , کابل

دوکان فروشی

8000 دالر

16 ثور 15:43 خانم , کابل

Afghani clothes

5000 افغانی

16 ثور 15:43 مرد , کابل

Men Clothes

5 دالر

16 ثور 15:23 خانم , کابل

Women Clothes

799 افغانی

در بالا