په Leelam اکاونټ کې ثبت شئ او 500 افغانۍه ترلاسه کړئ!

ګیلري

په چټکۍ د خرڅولو امکان

خپل اعلان په ګیلرۍ کې ورکړئ څو یې زیات خلک د لیدو وړ وي. په ځینې ورځو، ګیلري په سلګونو زرګونو ځله ښودل کیږي.

د ګیلرۍ برخه به څنګه جوړیږۍ؟

که تاسې د مخکې نه اعلان نشر کړی وي، نو په ((خپل اعلان ډیلیټ کړئ، سم کړئ یا نوی کړئ)) کلیک کړئ او د ((ګیلرۍ)) اختیار انتخاب کړئ.

کله چې نوی اعلان ثبتوۍ نو تاسې د ((ګیلرۍ)) د انتخابولو امکان هم لرۍ.

ستاسې په اعلان کې باید تصویر شامل وي چې په ګیلرۍ کې وښودل شي.
په ګیلرۍ کې د تصویر ښودلو لپاره به لومړی تاسې په Leelam د اعلان نشر کولو لپاره پیسې ادا کوۍ او بیا به د ګیلرۍ لپاره پیسې بشپړوۍ.

ګیلري کوم ځای ښودل کیږي؟

هغه اعلانونه چې د ګیلري انتخاب ورسره شامل کړی شوی وي، په لاندې ځایونو کې ښودل کیږي:

  • د اعلانونو په لست کې، په نخشه د کلیک کولو نه وروسته.
  • د لټون په پایلو کې کله چې اعلان د مرکزي لفظ یا د انتخاب شوي کټګورۍ/ موقعیت اړوند وي.

- که تاسې خپل اعلان په ګیلرۍ کې نه وینۍ، نو ښایي علت یې دا وي چې د ګیلرۍ ځای په ګلیرۍ کې د نورو اعلانونو سره شریک کړی شوی دی.

په ګیلرۍ کې به د څومره وخته پورې اعلان نشر کیږي؟

په ګیلرۍ کې اعلان د دوو اوونیو لپاره نشر کیږي. د دې مودې د ختمیدو نه مخکې به تاسې په خپل پريښنالیک د خپل اعلان نوي کولو یادګیرنه ترلاسه کړۍ.

دلته دا ورکړل شوي چې ګیلرۍ به څنګه ښکاري؟

ګیلري د لټون د پایلو ښي لور ته ښودل کیږي.
سر ته