په Leelam اکاونټ کې ثبت شئ او 500 افغانۍه ترلاسه کړئ!

ویډیو لارښود

د ټولو پلورونکو لپاره د Leelam.af’s ویډیو لارښود

په دې اړه تفصیلي معلومات چې په Leelam به څنګه ثبت کیږۍ او د اعلان پیسې به ادا کوۍ.

څه پلورۍ، کله یې پلورۍ، څنګه به دقیق قیمت وټاکۍ او داسې یو لست به څنګه جوړوۍ چې د پيرودونکیو پام راواړوي.

  • اعلان به څنګه ثبتوۍ؟
  • په Leelam تاسې څه پلورلی شۍ؟
  • د پلورنې ترټولو غوره وخت کوم یو دی؟
  • دقیق قیمت به څنګه ټاکۍ؟
  • داسې یو لست به څنګه جوړوۍ چې د پيرودونکیو پام راواړوي. ؟
سر ته