خانه، اپارتمان، بلاک، حویلی و زمین کرایی، گرویی و فروشی | سراسر افغانستان


خانه، اپارتمان، حویلی و زمین برای خرید و فروش در لیلام.اف. خانه، حویلی، اپارتمان، حویلی و زمین برای خرید و فروش به اندازه های مختلف مثل سه بسوه، چهار بسوه، یک جریب و دیگر مساحت های مختلف بدست بیاورید. خانه، اپارتمان، حویلی و زمین کرایی خود را در لیلام.اف ثبت نموده و به قیمت مناسب به فروش برسانید. خانه، زمین، اپارتمان، حویلی و بلاک را در تمام ولایات افغانستان مثل کابل، بلخ، هرات، قندهار، ننگرهار، غزنی و دیگر ولایات افغانستان خرید و فروش نماید.20 جوزا 12:41 , ,

تفتفت

500 افغانی / روزانه

09 حمل 13:09 ,

زمین فروشی

900000 افغانی

23 عقرب 07:40 ,

خانه گروی

1200000 افغانی / ماهانه

20 عقرب 13:55 , ,

خانه فروشی

1500000 افغانی


دنبال جای بود و باش هستید؟ خانه، اپارتمان، بلاک و حویلی کرایی، گروی و فروشی را از لیلام.اف بدست بیاورید و زندگی راجت داشته باشید.


خرید خانه، اپارتمان، حویلی و زمین برای از لیلام.اف


خانه، اپارتمان، حویلی و زمین را از لیلام.اف خریداری نماید. شما می توانید حویلی را به مساحت مختلف مثل دو بسوه، سه بسوه، چهار بسوه، پنج بسوه، یک جریب و به دیگر مساحت خریداری نماید. هم چنان می توانید شما اپاتمان دو اتاقه، سه اتاقه، چهار اتاقه، پنج اتاقه و شش اتاقه را خریداری نموده و یا هم کرایی یا گرویی بدست بیاورید. بلاک های دو اتاقه با دو تشناب و یک آشپزخانه، سه اتاقه با دو تشناب و یک آشپزخانه و چهار اتاقه و پنج اتاقه را در موقعیت های مهم خریداری نماید.


فروش خانه، اپارتمان، حویلی و زمین برای از لیلام.اف


خانه، اپارتمان، حویلی و زمین دارید که می خواهید به فروش برسانید؟ پس داخل وب سایت لیلام.اف شده و از خانه، اپارتمان، حویلی و زمین خود عکس و مشخصات را بگذارید و خانه، اپارتمان، حویلی و زمین خود را به زودترین وقت ممکن به فروش برسانید. حویلی دو بسوه، سه بسوه و چهار بسوه خود را به زودترین وقت و معامله بهتر در لیلام.اف به فروش برسانید هم چنان شما می توانید هر نوع زمین خانه، زمین زراعتی، زمین فارم را در لیلام.اف به فروش گذاشته و مفاد بیشتر ببرید.


خرید و فروش زمین زراعتی و فارم در لیلام.اف


زمین زراعتی یا زمین فارم دارید که می خواهید به فروش برسانید؟ یا زمین زراعتی یا زمین فارم را جستجو می کنید؟ پس داخل وب سایت لیلام.اف شده و هر نوع زمین زراعتی را به مساحت های مختلف مشاهده نموده و خرید و فروش نماید. زمین زراعتی را با چهار دیواری و آب کافی می خواهید؟ عجله نماید در جستجو گر لیلام.اف زمین مورد نظر خود را با قیمت مناسب و مکان بهتر دریافت نموده و خریداری نماید.


در بالا