حساب من | ما حساب | English |
یک مورد علاقه جدید ایجاد کنید برای آغاز در اینجا کلیک کنید!

دیدن

آیا شما همیشه برای یک چیز در Leelam جستجو میکنید؟ در آنصورت ما پیشنهاد میکنیم یک مورد علاقه ایجاد کنید
شما میتوانید یک مورد علاقه جدید از نتائج جستجو ایجاد کنید.
  • ضرورت نیست که همیشه جتسجوی تانرا تکرار کنید. هر وقتی که اعلان در رابطه با چیز مورد علاقه تان باشد شما یک اعلامیه "اعلان جدید" دریافت میکنید.
  • شما میتوانید تا هفت مورد پسندیده را در یک وقت ذخیره کنید.
  • شما میتوانید جستجوی تانرا بهتر بسازید. برای ویرایش مورد علاقه روی لنک کلیک کنید.

حفظ

اعلاناتی که خوش دارید را میتوانید حفظ کنید تا بعداً ببینید. بالای "حفظ اعلان" در خود اعلان کلیک کنید تا آنرا در بخش "موارد علاقه" حفظ کنید.

مورد علاقه های مؤثر

با استفاده از ORشما میتوانید جستجو های متعدد در یک وقت اجرا کنید. مثلاً شما میتوانید جستجو کنید: Gucci OR Prada OR Boss

گزینه های بیشتر جستجو >>

در بالا