درى | پښټو | English |

E-Shop تانرا در Leelam اعلان کنید

Leelam.af یکی از وبسایت های پیشتاز افغانستان میباشد و بیشتر از 200,000 بازدید کنندگان را هر هفته کمک میکند تا محصول درست را با قیمت مناسب پیدا کنند.

بسیار از بازدید کنندگان Leelam's فعالانه خریداری میکنند و آماده خریداری محصولات میباشند.

برای لست شدن در خریداری چی باید کرد؟

لست شدن در خریداری رایگان است. هدف ما اینست که تمام e-shops افغانستان را، آنهایکه آنعده وسایلی راعرضه میکنند که در کتگوری محصولات ما میایند؛ لست بگیریم. برای e-shops آنهایکه میخواهند مفاد خریداری را وسیع کنند، ما پروفایل را بعنوان یک فروش اضافی و کانال بازاریابی ارائه میکنیم.

ضروریاتی که برای خریداری باید لست گرفته شود

برای لست شدن در نمای پیش فرض ما فروشگاه باید:
 • توسط یک شرکت با رجستری VAT افغانی کار کنید
 • هدف تان باید مصرف کنندگان افغانستان باشد
 • قیمت ها را به افغانی ترتیب بدهید
 • فرمایش از طریق فروشگاه آنلاین یا ایمیل بپذیرید
 • پشتیبانی لسان پشتو و یا دری ارائه کنید
 • به تمام شهرداری ها در افغانستان رسیدگی کنید
 • تمام قوانین مصرف کنندگان افغان را رعایت کنید
 • مسؤل واردات وسایل لست شده باشید، و نیز عوارض گمرکی، مالیه و مخارج دیگر که در رابطه به این چیز ها وارد میشود.
برای فروشگاه های که از طریق آنها استفاده کنندگان (چه مسقیم یا غیر مستقیم) وارد انتقال پولی با یک شرکت بیرون ساحه EU/EEA میشوند، معلومات ذیل باید روی خط شامل شود:
 • اسم، شماره رجستری و دفتر رجستر شده شرکت خارجی
 • شرکت فروشنده و هویت آن اگر انتقال پول از طریق یک اداره فرعی انجام میشود
 • دفتر رسمی شماره رجستری VAT که برای اعلامیه فروشات به مصرف کنندگان در افغانستان استفاده میشود
 • یک اعلامیه پست شده که فروشنده مسؤل تمام مخارج محصول وارد شده در افغانستان میباشد، و اینکه مصرف کننده مسؤل هیچ نوع عوارض گمرکی، مالیه یا مخارج دیگر نمی باشد.
 • معلومات دقیق در باره حقوق مصرف کننده که مطابق با قوانین افغانستان میتوانند خریداری شانرا لغو کنند
برای لست شدن در نمای بین المللی، فروشگاه باید:
 • فرمایشات از طریق فروشگاه آنلاین یا ایمیل دریافت کنید
 • به مصرف کنندگان در افغانستان عرضه کنید

e-shop تانرا در محل خریداری رجستر کنید

برای اعلان فروشگاه تان اینجا کلیک کنید

در بالا