حساب من | ما حساب | English |

معلومات دکان الکترونیکی

چگونه تعیین میکنید که فروشنده با قوانین مطابقت میکند

وقتی که شما چیزی میخرید، وارد یک قرارداد با شرکت میشوید که فروشگاه را پیش میبرد. بسیاری از قوارنین وجود دارد که مشخص میکند که کمترین سطح حمایت از مشتری باید توسط فروشنده رعایت شود. سایر قوانین در برابر تاکتیک های بازاریابی گمراه کننده و تهاجمی از مصرف کنندگان حمایت میکند.

همچنان این مقررات به مصرف کنندگان حقوق زیادی قایل میشود، مثلاً باز گشتاندن چیز غلط یا لغو کردن انتقال پولی که از فاصله دور پرداخت شده باشد. این موضوع را برای شرکت ها غیر قانونی تعیین میکند که آنها در بازار یابی از کارهای فریبنده یا گمراه کننده استفاده کنند.

چند امتیاز خصوصی اینست که بعنوان مصرف کننده باید از شرکت های که شامل هستند باید آگاه باشید، باید در باره معلومات تماس آنها بدانید، و نیز شما باید با فروشنده وارد یک قرارداد شویید. متأسفانه این موضوع در رابطه با دکان های روی خط واضح نیست و در اینجاست که قانون “e-commerce” (تجارت الکترونیکی) به میان میاید. این قانون لازمی قرار میدهد که ارائه دهندگان خدمات و وسایل از طریق انترنت باید به مصرف کنندگان اطلاع بدهند. این معلومات ضروری است تا مصرف کنندگان بتوانند شرکت های که فروشگاه های روی خط را پیش میبرند بشناسند و با آنها به تماس شوند.

معلومات ذیل باید ارائه داده شود:

  • اسم شرکت:
  • آدرس پست
  • آدرس ایمیل (لطفاً به یاد داشته باشید که یک فورمه تماس کافی نیست)

اگر شرکت دارای هر یک از چیز های ذیل باشد هم باید بیان شود:

  • اسم سازمان
  • شماره رجستری بریا VAT

به یاد داشته باشید

فقط بخاطریکه فروشنده معلومات فوق را ارئه داده، تضمین نمیکند که آن دقیق است. بعضی اوقات، فروشندگان بی وجدان اسم شرکت های دروغی، آدرس آنها یا شماره تلیفون را پست میکنند.

در هر حال اگر شما در مورد هویت فروشنده مشکوک هستید، شما باید مطمئن شویید که در حقیقت فروشگاه توسط شرکت مشروع لست شده پیش میرود یا خیر. این کار به بهترین نحوه از طریق تفصیلات تماس وبسایت رسمی آنها میتواند انجام شود، بخاطریکه معلوماتی که توسط صاحب دکان فراهم شده شاید به شرکت اصلی ربط پیدا نکند، بلکه تماس مردم فریبکار باشد.

اگر هر تمام معلومات میسر نباشد، از یک فروشگاه دیگر خریداری کنید!

در بالا