حساب من | ما حساب | English |

دستورالعمل ویدیو

ویدیوی Leelam.af’s برای فروشندگان

یک توضیح مفصل در باره طرز رجستر کردن و پرداخت در Leelam.

چگونه باید فروخت، چی وقت باید فروخت، چگونه درست قیمت گذاری کرد و چگونه لست تهیه کرد که توجه خریدار ها را به خود جلب کند.

  • چگونه یک اعلان را باید راجستر کرد؟
  • چگونه میتوانید در Leelam چیزی را بفروشید؟
  • وقت درست برای فروش چی وقت است؟
  • چگونه درست باید قیمت گذاری کرد؟
  • چگونه باید اعلان درست شود که توجه خریدار ها را به خود جلب کند.
در بالا