درى | پښټو | English |
نشر اعلانات در Leelam.af رایگان است. رایگان فورمه ذیل را پر کرده بالای "مرحله بعدی" کلیک کنید. هر اعلان رجستر شده مطابق با قوانین Leelam و سه ماه بعد از تاييد فعال خواهد شد.   همین حالا اگر شما حساب رجستر کنید ما 500 افغانی جایزه میدهیم!
شخص شرکت

وقتی که شماره خانه را وارد میکنید کد محلی تانرا وارد کنید

شماره تماس را در اعلان نشان ندهید
افغانیدالر

رجستر فروشگاه اینجا

فایل داده شده فایل ویدیو نیست تصویر شما معلوم نمیشود که در تصویر jpg, gif یا bmp باشد.<br />نوع فایل عکس را تغییر بدهید و دوباره کوشش کنید. <br /> اگر هنوز هم کار نکرد، شما میتوانید عکس را به مرکز خدمات مشتریان Leelam ارسال کنید. عکس شما بسیار بزرگ است. سایز آنرا کم کرده دوباره کوشش کنید. اگر هنوز هم کار نکرد عکس را به مرکز خدمات مشتریان Leelam ارسال کنید. یک خطا ناشناخته رخ داد تصویر انتخاب شده دارای ابعاد نادرست است

با کلیک کردن بالای تصویر شما میتوانید تصویر اصلی را برای اعلان تان انتخاب کنید.

فایل داده شده فایل ویدیو نیست تصویر شما معلوم نمیشود که در تصویر jpg, gif یا bmp باشد.<br />نوع فایل عکس را تغییر بدهید و دوباره کوشش کنید. <br /> اگر هنوز هم کار نکرد، شما میتوانید عکس را به مرکز خدمات مشتریان Leelam ارسال کنید. فایل ویدیو شما بسیار بزرگ است. بیشترین سایز مجاز 50 MB است. یک خطا ناشناخته رخ داد تصویر انتخاب شده دارای ابعاد نادرست است

با کلیک کرد "مرحله بعدی" شما موافقت دارید که پروسه داده شخصی تان برای هدف ذکر شده در بالا فقط جمع آوری شود.

بزرگنمایی کنید و برای نشانی کردن موقعیت تان روی نقشه انتخاب کنید.
در بالا