ما حساب | حساب من | English |
03 غويی 11:31 فارمونه او مځکې , کابل

زمین فروشی

1800000 افغانۍ

سر ته