درى | پښټو | English |

ټول افغانستان | کور او کورنۍ | Leelam


28 غويی 13:22 د ودانې اوزار , کابل

foam concrete

300000 افغانۍ

26 غويی 17:35 د کور شیان نور , کابل

دهبوری

9000 افغانۍ

26 غويی 17:35 د کور شیان نور , کابل

دهبوری

7000 افغانۍ

سر ته