تبلیغ را به صورت رایگان قرار دهید

نشر اعلانات در Leelam.af . رایگان است فورمه ذیل را پر کرده بالای "مرحله بعدی" کلیک کنید. هر اعلان رجستر شده مطابق با قوانین Leelam برای سه ماه بعد از تاييدی فعال خواهد شد.   همین حالا اگر شما حساب رجستر کنید ما 500 افغانی جایزه میدهیم!
شخص شرکت

وقتی که شماره خانه را وارد میکنید کد محلی تانرا وارد کنید

شماره تماس را در اعلان نشان ندهید
؋دالر

رجستر فروشگاه اینجا

فایل داده شده فایل ویدیو نیست تصویر شما معلوم نمیشود که در تصویر jpg, gif یا bmp باشد.<br />نوع فایل عکس را تغییر بدهید و دوباره کوشش کنید. <br /> اگر هنوز هم کار نکرد، شما میتوانید عکس را به مرکز خدمات مشتریان Leelam ارسال کنید. عکس شما بسیار بزرگ است. سایز آنرا کم کرده دوباره کوشش کنید. اگر هنوز هم کار نکرد عکس را به مرکز خدمات مشتریان Leelam ارسال کنید. یک خطا ناشناخته رخ داد تصویر انتخاب شده دارای ابعاد نادرست است

با کلیک کردن بالای تصویر شما میتوانید تصویر اصلی را برای اعلان تان انتخاب کنید.

فایل داده شده فایل ویدیو نیست تصویر شما معلوم نمیشود که در تصویر jpg, gif یا bmp باشد.<br />نوع فایل عکس را تغییر بدهید و دوباره کوشش کنید. <br /> اگر هنوز هم کار نکرد، شما میتوانید عکس را به مرکز خدمات مشتریان Leelam ارسال کنید. فایل ویدیو شما بسیار بزرگ است. بیشترین سایز مجاز 50 MB است. یک خطا ناشناخته رخ داد تصویر انتخاب شده دارای ابعاد نادرست است
بلی من مدیریت اعلانات شخصی لیلام را تایید نمودم. اطلاعات وارده شده خصوصی جمع‌آوری شده و تحت پروسس تنها هدف ذکر شده قرار خواهد گرفت.
بلی من با شرایط و قوانین لیلام موافق هستم سیاست حفظ حریم خصوصی page on LeeLam.af.
من برای دریافت نکات خصوصی شده, پیشنهادات و اخبار در اییمل خود موافق هستم
در بالا