به حساب کاربردی تان وارد شویید

در حال لود کردن...
اینجا ثبت نام کنید
همین حالا اگر شما حساب رجستر کنید ما 500 افغانی جایزه میدهیم!
بیینید و حفظ کنید
میتوانید هشدار ها ایجاد کرده اعلانات دلچسپ را حفظ کنید.
آمار
ببینید که چقدر مردم اعلانات شما را دیدن.
تنظیم اعلانات
تجدید، اضافه عکس، تغییر متن و غیره.
ذخیره صفحه
صفحه فروشگاه شخصی در Leelam.af با تمام اعلانات در یکجا.
آمار
ببینید که چقدر مردم اعلانات شما را دیدن.
توجه مردم رابه وبسایت تان جلب کنید
لینک قابل کلیک در تمام اعلانات شما.
تنظیم بیرق ها
بیرق کمپاین های محلی ایجاد کنید و مشتریانی که در جستجوی آن محصولات هستند را جذب کنید. اعلان در هر - کلیک – بپردازید را در Leelam حاصل نمایید.
در بالا